SES: Ebelerin mesleki bağımsızlıkları geri verilmeli

  • 10:56 5 Mayıs 2021
  • Emek/Ekonomi
 
ANKARA - SES, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Ebelik mesleğinin görev alanları netleşmeli, Mesleki Tanımlamalar Yasası derhal çıkarılarak, mesleki bağımsızlıkları geri verilmeli” denildi.
 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayınladı. Ebelik mesleğinin insanlık tarihi kadar eski olduğunun vurgulandığı açıklamada, çeşitli kültürlerde, inanışlarda, dillerde akıllı ve bilge kadın olarak bilindiğine işaret edildi. Ebelerin tarihin her döneminde yaşamı yeniden üretmek için görev aldığının ifade edildiği açıklamada, “Tarihsel süreç içerisinde şifacılık, toplum sağlığı ve koruyucu sağlık hizmeti kapsamında rol oynamışlardır. Günümüzde ise izlenen sağlık politikaları ile tarihsel bağlamından kopartılarak özerk ve özgün yapısı yok edilmeye, değersizleştirilmeye ve meslek olarak görünmez kılınmaya çalışılmaktadır. Neoliberal politikalarla ve sağlıkta dönüşüm programlarıyla insanlık tarihi boyunca hak ettiği değeri görmemekte hatta emeği yok sayılmaktadır” denildi.
 
‘Antidemokratik uygulamalar ve artan baskılarla karşılıyoruz’
 
Ebelerin hem kadın hem de ücretli emekçi olarak sömürünün katmerlisini yaşadıklarının kaydedildiği açıklamada, kadın mesleği olarak algılanan ebelik mesleğinin sorunlarının çözümünün, emek mücadelesi ve kadın özgürlük mücadelesiyle birlikte yürütmekle mümkün olduğu ifade edildi. Açıklamada, “AKP eliyle yürütülen neoliberal politikaların ürünü olan sağlıkta dönüşüm programı ebelerin mesleki özerkliklerini yok saymış ve sorunlarını daha da büyütmüş, ebelik mesleğini ‘Aile sağlığı elemanı’ olarak tanımlamıştır Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlığı alınır satılır hale getiren anlayış emeğimize dönük sömürüyü de kat be kat arttırmıştır. ASM, TSM özel ve kamu hastanelerinde emek veren biz ebeler, iş ve gelir güvencesizliği, yoğun nöbetler, düşük ücret, riskli çalışma koşulları, performans sistemi, toplam kalite yönetimi anlayışı, emekliliğe yansımayan ek ödemeler ve ek ödemelerin hastane yöneticilerinin insafına bırakılması sorunları ile boğuşuyoruz. Bu yıl ebeler haftasını salgının yarattığı olumsuzluklar, derinleşen ekonomik kriz, artan yoksulluk, antidemokratik uygulamalar ve artan baskılarla karşılıyoruz” ifadesi yer aldı.
 
‘Biz ne alkış ne de kahraman olmak istemiyoruz’
 
Pandemiyle birlikte derinleşen sorunlara dikkat çekilen açıklamada, artan iş yükünün, angarya çalışma, mobbing, şiddet, tükenmişlik duygusunun yanı sıra değersizleştirilme duygusunu da pekiştirdiği kaydedildi. Emeklerinin sömürüldüğü süreçte barış ve demokrasi mücadelesi vermeyi başarabildiklerinin altının çizildiği açıklamada, “Hani bizi alkışladınız ya, hani bizi kahraman ilan ettiniz ya; biz ne alkış ne de kahraman olmak istemiyoruz, biz taleplerimiz karşılansın istiyoruz. Ebeler gününde vaat dinlemeyi, oyalanmayı kabul etmiyoruz, çözüm istiyoruz. Sağlığın ve toplumsal yaşamın en önemli dinamiği olan ebeler olarak ekonomik, özlük, sosyal ve demokratik taleplerimiz ile birlikte halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkına yönelik taleplerimizi tekrarlamaktan vazgeçmeyeceğiz” sözleri kullanıldı.
 
Ebeler taleplerini ise şu şekilde sıraladı:
 
“*Performansa dayalı ücretlendirme değil, artan enflasyon göz önünde bulundurularak temel ücretin en az yoksulluk sınırının üstüne çıkarılması ve yapılan/yapılacak olan tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılacak şekilde düzenlenmeli,
 
*Ebelik mesleğinin görev alanları netleşmeli, Mesleki Tanımlamalar Yasası derhal çıkarılarak, mesleki bağımsızlıkları geri verilmeli,
 
*Her iş yerinde 7/24 saat açık, nitelikli, ücretsiz ve anadilinde kreş hizmeti verilmeli,
 
*Pandemide sağlığımızı korumak için uygun sayıda, nitelikte ve kadın emekçiler için uygun kişisel koruyucu ekipman temin edilmeli,
 
*Doğum izinleri 24 ay ücretli olarak yeniden düzenlenmeli,
 
*Ebelik özgün bir meslek olduğu için görev tanımı ve yetkileri belirlenmeli, uzmanlaşmaları önündeki engeller kaldırılmalı,
 
*Ebelik mesleği ‘Aile Sağlığı Çalışanı’ sınıfından çıkarılarak gerekli düzenlemeler yapılmalı,
 
*İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına gereken önem verilmeli, Covid­-19 tanısı alan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin illiyet bağı aranmaksızın iş kazası ve meslek hastalığı sayılmalı,
 
*ASM’lerde vekil ve sözleşmeli olarak çalışan ebeler kadroya alınmalı,
 
*Stajyer Ebeler aşılamada öncelikli sırada değerlendirilip aşılanmalı.”